3 marca 2016

Cele

Celem programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku jest wspieranie edukacji kulturowej w Polsce. Wynika on z przekonania, że zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej.

Służyć ma temu zbudowanie systemowych rozwiązań wzmacniających edukację kulturową w regionie poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Podstawowym środkiem realizacji zadania jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy między sferami kultury i edukacji. Priorytetem działań w ramach zadania są porozumienia o współpracy między Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu (który będzie pełnił w zadaniu funkcję regionalnego operatora programu), a partnerami instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi z obszaru kultury i edukacji w regionie. 

OKiS jako regionalny operator programu będzie współpracował z władzami samorządowymi w zakresie koordynacji działań edukacji kulturowej w regionie oraz działalności informacyjnej, mającej na celu popularyzację projektu Bardzo Młodej Kultury oraz przedstawienie oferty lokalnego operatora wśród formalnych i nieformalnych partnerów programu.