3 marca 2016

Partnerzy

Organizatorzy Projektu

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
  • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

nck

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad 40 lat. Obecnie jest instytucją Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jego działalność zaowocowała powołaniem do życia wielu znaczących imprez kulturalnych, istniejących do dziś, by wspomnieć choćby, skupiające wielką publiczność: Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans” czy Festiwal Piosenki Aktorskiej. Niemal każdego dnia na Dolnym Śląsku odbywa się koncert, wernisaż, wykład, spotkanie bądź inne wydarzenie kulturalne zainicjowane, zorganizowane bądź współorganizowane przez OKiS, którego zasięg obejmuje przede wszystkim Dolny Śląsk.

logo_OKIS_kwadrat

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powołany jest do pomocy organom Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wykonywaniu prawem określonych zadań województwa, niezastrzeżonych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. Urzędem kieruje Marszałek Województwa przy pomocy Wicemarszałków, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika Województwa i Dyrektorów Departamentów. Marszałek Województwa jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W przypadku gdy Marszałek nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wskazany przez Marszałka Wicemarszałek.

logo_dolnolskie

 

Partnerzy Bardzo Młodej Kultury na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu jest instytucją kultury o zasięgu regionalnym, prowadzoną przez samorząd województwa dolnośląskiego. Szczególnie intensywnie rozwijane są w ramach działalności DBP działania na rzecz dzieci (biblioteczne akademie malucha, przedszkolaka, starszaka), młodzieży szkolnej („Biblioteka ­ Światoteka) oraz integracji międzypokoleniowej. DBP kształtuje swój profil tak, by odpowiadał społecznej potrzebie otwarcia na świat, stąd liczne inicjatywy i zdarzenia akcentujące wielokulturowość: Europejski Tydzień Języków, Dolnośląskie Spotkania Młodych Czytelników z Pisarzami „Z książką na walizkach”, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki Podróżniczej „Globtrotter” i inne. W DBP mocno zaakcentowały swoją obecność nowoczesne technologie i sieciowanie bibliotek. Jest pierwszą na Dolnym Śląsku instytucją kultury włączoną w sposób automatyczny do systemy wymiany danych z DOKiS.pl.

LogoFront

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zrzesza dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury oraz muzeów i bibliotek i innych instytucji głównie z Dolnego Śląska. Jest organizatorem i współorganizatorem licznych spotkań, konferencji i warsztatów z udziałem kadr instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie jest jednym z podmiotów realizujących działania w ramach projektu „Kultura małych i średnich miast ­ Otwarta Grupa Robocza" będącego częścią programu „Dolnośląska Platforma Kultury ESK 2016 +”, finansowanego w ramach rządowego „Programu Wieloletniego Europejska Stolica Kultury 2016".

stowarzyszenie

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty. Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych. Realizacja tych celów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym priorytety spójne z prowadzoną polityką oświatową państwa i województwa. Do zadań statutowych Ośrodka należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.

logo

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zapewnia realizację zadań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. Pośród zadań DKO we Wrocławiu dla projektu BMK istotne są działania służące współpracy i podejmowaniu wspólnych działań z innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty i edukacji, a także wdrażanie innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych w placówkach oświatowych. DKO we Wrocławiu prowadzi szeroki wachlarz działań z zakresu audytowania szkół, diagnozy i ewaluacji działań placówek oświatowych z regionu.

logo  

Celem Towarzystwa Edukacji Otwartej jest animowanie działań i wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój człowieka, jego indywidualne zainteresowania oraz są odpowiedzią na społeczną potrzebę edukacji. Warunkiem rozwoju człowieka jest otwarcie na świat, społeczeństwo i Boga, przekonanie o prawie człowieka do rozwoju zgodnie z rozpoznanym potencjałem, o konieczności dojrzewania do pełni wolności, samodzielności i odpowiedzialności oraz, że rozwój człowieka musi opierać się nawartościach moralnych przyjmowanych i ocenianych zgodnie z sumieniem. Chcemy kształtować obraz polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z samorządem lokalnym. Dlatego jednym z ważnych celów towarzystwa jest prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych. Bliskie nam są idee demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, ekumenizmu i Zjednoczonej Europy.

teo

 

Partnerzy Medialni

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 2013 r. Uruchomił multimedialny portal internetowy Dolnośląska Kultura i Sztuka w domenie dokis.pl. Jest on  elementem wdrażanego przez OKIS we Wrocławiu elektronicznego „Systemu zarządzania informacją o kulturze na Dolnym Śląsku”. Misją portalu jest:

– stworzenie skutecznego systemu promocji wydarzeń kulturalnych w regionie współtworzonego przez partnerów terenowych i redakcję portalu,

– zbudowanie systemu informacji o kulturze i jej twórcach (multimedialna forma prezentacji informacji),

– zarządzanie informacją poprzez kalendarz i mapę wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku, spójnej z subregionami aktywności kulturalnej.

JPG_logo_dokis (2)