3 marca 2016

Partnerzy

Partnerzy programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu jest instytucją kultury o zasięgu regionalnym, prowadzoną przez samorząd województwa dolnośląskiego. Szczególnie intensywnie rozwijane są w ramach działalności DBP działania na rzecz dzieci (biblioteczne akademie malucha, przedszkolaka, starszaka), młodzieży szkolnej („Biblioteka ­ Światoteka) oraz integracji międzypokoleniowej. DBP kształtuje swój profil tak, by odpowiadał społecznej potrzebie otwarcia na świat, stąd liczne inicjatywy i zdarzenia akcentujące wielokulturowość: Europejski Tydzień Języków, Dolnośląskie Spotkania Młodych Czytelników z Pisarzami „Z książką na walizkach”, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki Podróżniczej „Globtrotter” i inne. W DBP mocno zaakcentowały swoją obecność nowoczesne technologie i sieciowanie bibliotek. Jest pierwszą na Dolnym Śląsku instytucją kultury włączoną w sposób automatyczny do systemy wymiany danych z DOKiS.pl.

LogoFront

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zrzesza dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury oraz muzeów i bibliotek i innych instytucji głównie z Dolnego Śląska. Jest organizatorem i współorganizatorem licznych spotkań, konferencji i warsztatów z udziałem kadr instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie jest jednym z podmiotów realizujących działania w ramach projektu „Kultura małych i średnich miast ­ Otwarta Grupa Robocza" będącego częścią programu „Dolnośląska Platforma Kultury ESK 2016 +”, finansowanego w ramach rządowego „Programu Wieloletniego Europejska Stolica Kultury 2016".

stowarzyszenie

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty. Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych. Realizacja tych celów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym priorytety spójne z prowadzoną polityką oświatową państwa i województwa. Do zadań statutowych Ośrodka należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.

logo

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zapewnia realizację zadań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. Pośród zadań DKO we Wrocławiu dla projektu BMK istotne są działania służące współpracy i podejmowaniu wspólnych działań z innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty i edukacji, a także wdrażanie innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych w placówkach oświatowych. DKO we Wrocławiu prowadzi szeroki wachlarz działań z zakresu audytowania szkół, diagnozy i ewaluacji działań placówek oświatowych z regionu.

logo  

Celem Towarzystwa Edukacji Otwartej jest animowanie działań i wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój człowieka, jego indywidualne zainteresowania oraz są odpowiedzią na społeczną potrzebę edukacji. Warunkiem rozwoju człowieka jest otwarcie na świat, społeczeństwo i Boga, przekonanie o prawie człowieka do rozwoju zgodnie z rozpoznanym potencjałem, o konieczności dojrzewania do pełni wolności, samodzielności i odpowiedzialności oraz, że rozwój człowieka musi opierać się nawartościach moralnych przyjmowanych i ocenianych zgodnie z sumieniem. Chcemy kształtować obraz polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z samorządem lokalnym. Dlatego jednym z ważnych celów towarzystwa jest prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych. Bliskie nam są idee demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, ekumenizmu i Zjednoczonej Europy.

teo

 

Partnerzy medialni

DOKIS.pl Dolnośląska Kultura i Sztuka, Agencja Publicystyczna jest portalem internetowym i bazą danych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, prowadzoną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Działa od listopada 2013 r. i jego misją jest: ttworzenie skutecznego systemu promocji wydarzeń kulturalnych w regionie współtworzonego przez partnerów terenowych i redakcję portalu, budowanie systemu informacji o kulturze i jej twórcach (multimedialna forma prezentacji informacji), zarządzanie informacją poprzez kalendarz i mapę wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku, spójnej z subregionami aktywności kulturalnej.

JPG_logo_dokis (2)  

pl_PLPolski
pl_PLPolski