1 marca 2016

O projekcie

Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej – Bardzo Młoda Kultura

Kultura jest głównym zasobem społecznym i od niej zależy charakter naszych relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. Zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej. Jej dostępność i jakość decydują o tym, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kreatywność i silne poczucie własnej wartości oraz umiejętność współpracy wyznaczają kształt przyszłości, tworząc podstawy nowoczesnego świata i otwartego społeczeństwa. Nie zawsze o tych zależnościach pamiętamy. Częściej traktujemy edukację kulturową jako barwny dodatek do innych aktywności i rzadko też współdziałamy, by uczynić ją powszechną i silniej zakorzenić w instytucjach kultury i oświaty, także w działaniach organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym. By to zmienić, z inicjatywy Obywateli Kultury powstał program Bardzo Młoda Kultura.

Cele programu Bardzo Młoda Kultura 

Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach "Paktu dla Kultury" przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa. Z ramienia województwa dolnośląskiego operatorem programu został Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, do którego należą następujące zadania: 1) identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie; 2) prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej; 3) przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę; 4) tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku (2016-2018)

Wskazane zadania, szczególnie te związane z regionalnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi w formule otwartych konkursów, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu realizuje poprzez zadanie o nazwie "Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku". W ramach zadania rokrocznie w latach 2016-2018 rozpisywany jest dwuetapowy konkurs na najlepsze inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej. Do etapu realizacji dopuszczanych jest od 7 do 10 trzyosobowych zespołów składających się z osób reprezentujących sektor kultury, sektor oświaty oraz sektor organizacji pozarządowych. 

Źródła finansowania programu BMK i programów regionalnych

Zadanie  pn. "Bardzo Młoda Kultura" realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowe Centrum Kultury w oparciu o przyznawaną rokrocznie dotację podmiotową na wydatki celowe z MKiDN. Tak uzyskane środki finansowe Narodowe Centrum Kultury, na mocy dwustronnych umów dotyczących dofinansowania programów regionalnych, w tym dolnośląskiego programu o nazwie "Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku", przekazuje regionalnym operatorom programu. Umowa dotycząca dofinansowania zadania pod nazwą "Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku" w ramach Programu Bardzo Moda Kultura ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury została zawarta 30 marca 2016 r. między Narodowym Centrum Kultury a Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu (umowa nr 01/2016/BMK). Podstawą prawną transferu budżetowego środków z NCK są przepisy ustawy z 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w szczególności art. 28 ust. 1a w brzmieniu: "Art. 28. 1. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 1a. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą za jego zgodą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego".

Regionalni operatorzy muszą zadeklarować w umowach posiadanie wkładu własnego. Wkład własny do ww. zadania – precyzyjnie: dotacja na wkład własny, pochodzi ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Szczegóły przekazania środków określa porozumienie zawarte między Województwem Dolnośląskim a Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Obowiązkiem regionalnego operatora programu jest umieszczenie adnotacji o finansowaniu w brzmieniu:

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018",

"Zadanie jest wspołfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego".

 

Podmioty zaangażowane w zadanie pn. "Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku" 

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest: Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką; Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury; Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowe.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad 40 lat. Obecnie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jego działalność zaowocowała powołaniem do życia wielu znaczących imprez kulturalnych, istniejących do dziś, by wspomnieć choćby, skupiające wielką publiczność: Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans” czy Festiwal Piosenki Aktorskiej. Niemal każdego dnia na Dolnym Śląsku odbywa się koncert, wernisaż, wykład, spotkanie bądź inne wydarzenie kulturalne zainicjowane, zorganizowane bądź współorganizowane przez OKiS, którego zasięg obejmuje przede wszystkim Dolny Śląsk.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powołany jest do pomocy organom Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wykonywaniu prawem określonych zadań województwa, niezastrzeżonych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. Urzędem kieruje marszałek województwa przy pomocy wicemarszałków, pozostałych członków zarządu, sekretarza województwa, skarbnika województwa i dyrektorów departamentów. Marszałek województwa jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 


 


 

Raport z realizacji ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura w 2017 roku

Raport z realizacji ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura w 2016 roku

 

 

pl_PLPolski
pl_PLPolski